Дом за децу и омладину - Јефимија

Pitanja i odgovori povodom javne nabavke male vrednosti br. 2/16

Pitanja i odgovori povodom javne nabavke male vrednosti br. 2/16

24.11.2016.

ПОЧЕТНАО НАМАСМЕШТАЈУСЛУГЕРАДИОНИЦЕЈАВНЕ НАБАВКЕВЕСТИАЛБУМИПРАВИЛНИЦИКОНТАКТ
Pitanja i odgovori povodom javne nabavke male vrednosti br. 2/16
новембар 24th, 2016 admin
Дом за децу и омладину „Јефимија“
Крушевац, Веселина Николића 51
Број: 3999
Датум: 24.11.2016. год.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за ЈНМВ 2/16 сачињава

ИЗМЕНА

ОДГОВОРА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУХИЊУ –(машине за прање посуђа, електрични роштиљ на сталку са хром плочом, конзолна хауба са осветљењем и филтерима већа, конзолна хауба са осветљењем и филтерима мања и планетарни миксер)

1.Комисији за ЈНМВ 2/16 достављен је захтев потенцијалног понуђача за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације путем електронске поште дана 21.11.2016. године у 20:11 часова, заведеног код наручиоца 22.11.2016. године под бројем 3955/1 , следеће садржине:

„ У делу конкурсне документације III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА , МЕСТО ИСПОРУКЕ, ДОДАТНЕ УСЛУГЕ под 1) Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитетет, количина и опис добара,под редним бројем 1) тражитемашину за прање посуђа.

Са овако дефинисаним техничким карактеристикама, ограничавате и дискриминишете учешће већег броја понуђача који би Вам понудили машину за прање посуђа, других произвођача са чак бољим техничким карактеристикама, и на тај начин , фаворизујете произвођача LAMBER – model F92-DY, а са тим и само једног увозника опреме произвођача LAMBER. У вези са тим

НАША ПИТАЊА ГЛАСЕ:

Да ли је прихватљиво да потрпшнја воде по циклусу буде маx. 2.6 лит.?
Да ли је прихватљиво да максимална висина уметања буде 425 мм?
Да ли је прихватљиво да капацитет резервоара буде маx. 18 лит.?
Да ли су прихватљиве димензије 600×600-650×820-890 мм?
Да ли је прихватлјиво да укупна снага буде у распону од 6650W do 7600W, собзиром да се и једна и друга повезују на трофазну струју?“
ОДГОВОР:

Комисија за јавне набавке ни у једном тренутку није прецизирала модел опреме ни навела име произвођача предметне опреме. Сматрамо да је датим техничким карактеристикама само прецизиран квалитет опреме.

Комисија за јавне набавке ће прихватити сваку понуду која по каталогу- каталошком листу или проспекту понуђене робе садржи тражене техничке карактеристике било ког произвођача.

2.Комисији за ЈНМВ 2/16, достављен је захтев потенцијалног понуђача за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације путем електронске поште дана 21.11.2016. године у 12:27 часова, заведеног код наручиоца 22.11.2016. године под бројем 3953/1 , следеће садржине:

„1.У делу конкурсне документације IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76 ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУНЈЕНОСТ ТИХ УСЛОВА под тачком 1.2. која обухвата додатне услове, под 3) тражите да понуђач поседује сертификат: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 који гласи за продају,уградњу и поправку предметне опреме

НАШЕ ПИТАЊЕ ГЛАСИ: Да ли је прихватљиво да понуђач достави сертификате:

*ISO 9001:2008 за следеће области: ПРОИЗВОДНЈА И ПРОДАЈА УГОСТИТЕЛЈСКЕ ОПРЕМЕ

* ISO 9001:2008 за следеће области: ПРОИЗВОДНЈА И ПРОДАЈА УГОСТИТЕЛЈСКЕ ОПРЕМЕ

* OHSAS 18001:2007 за следеће области: УГРАДЊА И СЕРВИСИРАЊЕ КОМПЛЕТНЕ УГОСТИТЕЉСКЕ ОПРЕМЕ.

Услов који сте Ви дефинисали у конкурсној документацији у ДОДАТНИМ УСЛОВИМА за поседованје сертификата са дефинисанјем области сертификације која гласи за продају, уградњу и поправку предметне опреме, је ограничавајући и дискриминатерски, односно фаворизујући за понуђача који има овако дефинисну област сертификације.

Напоминјемо и то да се у вези ЈН овог типа добара, тачно зна ко може бити потенцијални понуђач, које сертификате поседује и са којом дефиницијом области сертификације. Из Вашег услова да:“ да понуђач поседује сертификат: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 који гласи за продају,уградњу и поправку предметне опреме“ свима нама осталим понуђачима је јасно којег понуђача фаворизујете. „

ОДГОВОР: Комисија за јавне набавке ће прихватити сваку понуду која испуњава тражене додатне услове везане за ISO Стандарде

„2. У делу конкурсне документације IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76 ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУНЈЕНОСТ ТИХ УСЛОВА под тачком 1.2. која обухвата додатне услове, под 4) тражите:

Да произвођач располаже довољним кадровским капацитетом: да има минимум 7 запослених на неодређено време, од којих 3 сервисера овлашћена од произвођача за сервисирање понуђене опреме и то :

1 машински техничар
1 електромеханичар за термичке и расхладне уређаје
1 електротехничар за термичке и расхладне уређаје
НАШЕ ПИТАЊЕ ГЛАСИ:

А) Да ли Вам се подкрала грешка код услова да произвођач има минимум 7 запослених на неодређено време, од којих 3 сервисера овлашћена од произвођача за сервисирање понуђене опреме, или сте мислили да понуђач има минимум 7 запослених на неодређено време, од којих 3 сервисера овлашћена од произвођача за сервисирање понуђене опреме,?

Исто тако не видимо разлог да за тражена добра из спецификације (5 добара) понуђач мора да располаже са минимум 7 запослених на неодређено време, од којих 3 сервисера овлашћена од произвођача за сервисирање понуђене опреме и то :

1 машински техничар
1 електромеханичар за термичке и расхладне уређаје
1 електротехничар за термичке и расхладне уређаје
И за овај услов наглашавамо да је ограничавајући и дискриминатерски, односно фаворизујући, прилагођен за понуђача који има горе тражени профил запослених.“

ОДГОВОР: ГРЕШКА ЈЕ У КУЦАЊУ КОД ДОДАТНИХ УСЛОВА ТРЕБА ПРОМЕНИТИ ДА ПОНУЂАЧ ИМА МИНИМУМ 7 ЗАПОСЛЕНИХ А НЕ ПРОИЗВОЂАЧ.,

НАШЕ ПИТАЊЕ ГЛАСИ:

„Б) Да ли је прихватљиво да понуђач достави овлашћења од произвођача за 3 сервисера за сервисирање понуђене опреме невезујући се стриктно за горе тражене профиле сервисера, јер сматрамо да је најбитније да понуђач има обучене сервисере који поседују сертификат произвођача опреме и који су обучени за сервисиранје тражене опреме?“

ОДГОВОР: Потребно је да понуђач располаже са захтеваним кадровским капацитетом према захтеваним профилима сервисера.

Комисија за ЈНМВ 2/16

Scroll